ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Туристическа агенция „ВИВА ТУРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 104699805 в качеството си на администратор и оператор на лични данни, обработва Вашите лични данни, необходими за сключване на Договори за: превоз на пътници с автобус (автобусни билети) и/или самолет (самолетни билети); туристически пакети за организирана туристическа услуга (почивки, екскурзии, круизи) при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по–долу „Регламента“) и действащото в Република България законодателство. При сключване на горепосочените Договори „ВИВА ТУРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е посредник между Вас като потребител и превозвачите, или туристическите оператори.
Личните данни, които се събират и обработват от „ВИВА ТУРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД са само такива, които са необходими за сключване и изпълнение на горепосочените Договори между Вас и превозвача (за превоз на пътници с автобус и/или самолет) или между Вас и туроператора (за туристически пакети за организирана туристическа услуга). Ако сключвате Договори от името на трети лица (членове на семейството, деца, приятели, познати, колеги и др.), Вие декларирате, че ни предоставяте техните лични данни с тяхно изрично съгласие. 
1. Целите на обработването, на предоставяните във връзка със сключване на Договорите и изпълнението му лични данни са за:
1.1. Легитимиране на страните по Договора; 
1.2. Осигуряване изпълнение на задълженията по Договора;
1.3. Защита на правата и легитимните интереси на страните по Договора;
1.4. Осъществяване на кореспонденция и обмяна на информация във връзка с изпълнението на Договора, отчитане, фактуриране, извършване и получаване на разплащания;
1.5. Обработка и предоставяне на счетоводна, данъчна, осигурителна и друга информация, за която страните са задължени по силата на Договора или в изпълнение на приложими правни норми (закони).
2. Предоставяните лични данни не се използват за рекламни и/или маркетингови цели и кампании.
3. Личните данни по Договора се обработват на следните основания (чл. 6, параграф 1 от Регламента):
3.1. За изпълнението на Договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на Договор;
3.2. За спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
3.3. За целите на легитимните интереси на администратора, на Потребителя или на трета страна.
4. Легитимните интереси по т. 3 от предходната алинея е интересът от изпълнението на Договора и защита на свързаните с това или с развалянето му права.
5. Предоставянето на лични данни е изискване, необходимо за сключването на Договора. Ако тези данни не бъдат предоставени, Договорът няма да бъде сключен.
6. Категориите получатели на личните данни, са:
- превозвачите, извършващи превоз на пътници (авиокомпании и автобусни превозвачи)
- туроператорите, реализиращи туристическият пакет за почивка, екскурзия, круиз
7. Срокът, за който се съхраняват личните данни, е до изтичане на три месеца от изтичане на давностните и преклузивните срокове за упражняване на правата по Договора или за защита на свързаните с него интереси, но не по – малко от определените с нормативен акт срокове за съхраняване на данните.
8. Потребителят има и следните права, предоставени му и уредени от Регламента:
8.1. Право да се изиска от администратора достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
8.2. Право на оттегляне на съгласието за обработка, ако личните данни се обработват въз основа на дадено съгласие;
8.3. Правото на жалба до надзорен орган.
9. „ВИВА ТУРС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД не прилага системи за автоматизирано вземане на решение и за автоматизирана обработка на лични данни.